załączniki nr 1,2,,4,5,6,7 prewencja COVID

DRODZY RODZICE ! Prosimy uważnie przeczytać poniższą PROCEDUĘ POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNRGO NR 11 W BRZEGU.PROCEDURA

 Jednocześnie informujemy, że z dniem 31 sierpnia traci moc procedura z 15 maja 2020r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7 

Copyright © Topnet 2014