Rekrutacja na kolejny rok szkolny

Drodzy Rodzice! 

1.02.2021 r. rusza rekrutacja na kolejny rok szkolny. 

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021/2022

proszeni są pobranie, wypełnienie i złożenie oświadczenia. 

Bardzo ważne jest to, aby podać faktyczny adres zamieszkania, a nie zameldowania.

Oświadczenia możemy pobrać w naszej placówce i składamy

do 5.02.2021 do godz. 15.00 wrzucając do skrzynki pocztowej lub oddając pracownikowi przy drzwiach. 

 

 

INFORMATOR  DLA  RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z:

1. Ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 31 ust. 10,  art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 130 ust. 4,  art. 131 ust. 7, art. 161, art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 1 i ust. 2  art. 154 ust. 1 pkt 1 , art. 157 ust. 2 pkt 5, art. 157,  art. 158 ust. 6-9.

2. Ustawą z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) – art. 107.

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z dnia 11 września 2019 poz. 1737)

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 15 marca 2019 poz. 502),

5. Uchwałą nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 w sprawie: określania kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6. Uchwałą nr V/59/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r.  w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zasady rekrutacji, kryteria i terminy przyjęć na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg na rok szkolny 2021/2022.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych odbędzie się w dniach 22.02 – 05.03 2021r,                                w godz. 08.00 – 15.00.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Brzegu lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców            o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018 – 2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych wolnych miejsc wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za dzieci 2,5 letnie kandydujące do przedszkola na rok szk. 2021/2022 uważa się dzieci urodzone w okresie od 01.01.2019  do 28.02.2019.

 

 

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

a) w roku 2021 kończy 3 lata (urodzone w roku 2018);

b) w roku 2021 kończy 4 lata (urodzone w roku 2017);

c) w roku 2021 kończy 5 lat (urodzone w roku 2016);

d) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015).

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego wspólnego dla wszystkich brzeskich przedszkoli.

Rodzice kandydata:

 1. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech wybranych publicznych
  przedszkoli,
 2. wypełniają w formie elektronicznej wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem
  brzeg.przedszkola.vnabor.pl; osoby niemające dostępu do Internetu mogą pobrać
  wniosek w każdym z brzeskich przedszkoli i wypełnić odręcznie,
 3. we wniosku, o którym mowa w pkt b, rodzice/prawni opiekunowie określają kolejność trzech wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Po zarejestrowaniu kandydata w systemie należy wniosek oraz odpowiednie załączniki potwierdzające dane zawarte we wniosku wydrukować w wersji papierowej, podpisać i złożyć do dyrektora przedszkola pierwszej preferencji.

Za rzetelność złożenia danych we wniosku odpowiada rodzic. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną, podanych przez rodzica nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej kandydata, do celów rekrutacji, dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu.

System informatyczny zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach procesu przyjmowania dzieci do przedszkoli.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Brzeg.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust 2, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość, tj. określoną liczbę punktów :

1)  wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt.

2)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 100 pkt.

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -100 pkt.

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -100 pkt.

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -100 pkt.

6)  niepełnosprawność kandydata - 100 pkt.

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą -100 pkt.

 1. Kryteria wymienione w punktach 1-2 potwierdza się odpowiednio przez:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata według wzoru umieszczonego w systemie elektronicznego naboru,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie według wzoru umieszczonego w systemie elektronicznego naboru, o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 1. Kryteria wymienione w punktach 3-7 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru):oryginału; notarialnie poświadczonej kopii; odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA; kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Powyższe kryteria potwierdza się odpowiednio przez:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata wydane ze względu na niepełnosprawność,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.2046 i 1948 ze zmian.),

 1. dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860 ze zmian.),
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe, o różnej wartości, określonej liczbą punktów:

1) Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na
    pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku  
    szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 32 punkty,

2) Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym  - 16 punktów,

3) Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6 - 8 punktów,

4) Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/ studiuje/ uczy się w trybie dziennym -                    
     4 punkty,

5) Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu - 2 punkty,

     6) Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja
          uczęszczał do żłobka - 1 punkt

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem, stosownych dokumentów i oświadczeń. Wzory oświadczeń można pobrać w systemie informatycznym w zakładce „pliki do pobrania”.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

LP.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                                i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021 godz. 08.00

 05.03.2021 godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021 godz. 08.00

17.03.2021godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2021 godz.09.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2021 godz. 10.00

29.03.2021 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

31.03.2021 godz.09.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

19.04.2021 godz. 08.00

26.04.2021 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

19.04.2021 godz. 08.00

14.05.2021 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

20.05.2021 godz.09.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

20.05.2021 godz.09.00

27.05.2021 godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

28.05.2021 godz. 09.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2. Uzasadnienie w formie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia(data wpływu wniosku do przedszkola) o nie, przez rodzica kandydata.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała

do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzic kandydata może wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się 28.05.2021 r. o godz. 15.00
 3. Przedszkole nie udziela informacji telefonicznej o wynikach rekrutacji.
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.Termin pisemnego potwierdzenia woli ustalony jest w harmonogramie rekrutacji.
 5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu wewnątrz budynku przedszkola.

Alina Makowska– dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11

Od 22 lutego 2021 od godz. 8.00 będzie aktywny nabór elektroniczny.

W celu zgłoszenia dziecka należy:

 • W przeglądarce internetowej należy wpisać adres: http://brzeg.przedszkola.vnabor.pl
 • Zapoznać się z ofertą placówek;
 • Wybrać przedszkole I preferencji i wypełnić formularz zgłoszeniowy do tego przedszkola ( wskazując jednocześnie dwie inne placówki, co zwiększa szanse w rekrutacji). Wypełniając zgłoszenie należy zwrócić uwagę jakie dodatkowe dokumenty (załączniki) będą potrzebne do weryfikacji;
 • Wydrukować i podpisać zgłoszenie oraz załączniki.
 • Zgłoszenie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów składa się tylko w przedszkolu I preferencji.
 • Rozbieżności w zgłoszeniu elektronicznym i wydrukowanym lub brak dokumentów weryfikujących dane kandydata spowodują brak akceptacji.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU UPŁYWA  05 marca 2021 O GODZ. 15.00

Ze względu na czas potrzebny do weryfikacji i ewentualnej korekty lub uzupełnienia dokumentów, proszę nie zwlekać do ostatniej chwili ze złożeniem zgłoszenia.

 W razie wątpliwości, proszę dzwonić. tel. do przedszkola -  77 404 59 35(36)

ogłoszenie pilne 27.01.2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu informuje, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na covid-19 u pracownika Przedszkola, decyzją PSSE w Brzegu, w dniach 27.01.2021– 01.02.2021 objęte nadzorem epidemiologicznym zostały dzieci z grup: IV. Dla dzieci został wdrożony zdalny tryb nauczania. Personel pracujący w tym oddziale został skierowany na kwarantannę. Wszystkie informacje przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.
W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.
Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.
Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

ogłoszenie pilne 21.01.2021

Dyrekcja Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu informuje, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na covid-19 u  pracownika Przedszkola, decyzją PSSE w Brzegu, w dniach 21 – 25 stycznia objęte kwarantanną zostało 11 dzieci z grup: II  i IV. Dzieci w tym czasie są objęte nauczaniem zdalnym.

Pozostałe dzieci pracują  w trybie stacjonarnym.

Wszystkie informacje przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.

W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Copyright © Topnet 2014