Innowacje pedagogiczne w naszym przedszkolu

Innowacja pedagogiczna "Wiem, co jem" realizowana od roku szkolnego 2013/2014  

Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci poszerzają zakres wiadomości na temat zdrowego stylu życia, kształtują postawę zdrowego odżywiania, doświadczają świat przez wszelakie zmysły i na różne sposoby.Przygotowywanie własnoręcznie potraw daje możliwość odważnego pokonywania trudności, rozbudza wyobraźnię dziecięcą oraz aktywność twórczą.

Innowacja pedagogiczna "Mali badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej" od roku szkolnego 2016/2017

Celem  innowacji jest rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie, wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.

Innowacja pedagogiczna "Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego" od roku szkolnego 2016/2017

Innowacja polegać będzie na rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań różnymi zawodami; zwrócenia uwagi na poszanowanie i ważność każdej pracy zawodowej, kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wzbogacaniu słownictwa dzieci.

Innowacja pedagogiczna "Angielski w świecie przedszkolaka" od II semestru roku szkolnego 2018/2019

Innowacja polegać będzie na przeplataniu treści z języka angielskiego w  codzienne zajęcia edukacji przedszkolnej, zabawy swobodnej, posiłków, czynności higieniczno-sanitarnych i organizacyjno-porządkowych.Innowacją objęte zostaną wszystkie grupy przedszkolne a kadra pedagogiczna otrzyma dodatkowe materiały potrzebne do rozwijania i rozbudzania zainteresowania językiem angielskim.Innowacja będzie obejmowała zakres słownictwa i struktur gramatycznych przewidzianych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programie Moniki Rudzik-Smugowskiej pt „Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” wyd. PWN oraz będzie dostosowana do wieku i indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.

mgr Katarzyna Bąk

 

 

zmiana numeru konta bankowego-WAŻNE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 INFORMUJE WSZYSTKICH RODZICÓW, ŻE OD 30 LISTOPADA 2017r. OBOWIĄZUJE NOWE KONTO RACHUNKU BANKOWEGO DO UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

BZ WBK O/BRZEG

25 1090 2141 0000 0001 3523 9371

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

Od września 2017 roku,  nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Aktywny Kreatywny Maluch- program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg".

Program ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w projekcie , uczestniczą w zajęciach dodatkowych z logorytmiki, gry w szachy oraz zajęć informatycznych pt. "Kodowanie na dywanie". Zajęcia odbywają się poza realizacją podstawy programowej. 

Ubezpieczenie NNW informacje

Szanowni Rodzice, w zakresie przedszkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Aviva – składka 46 zł płatna do 30.09.2018 r.

 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4B 00-189

Warszawa infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44

www.aviva.pl Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA NIP: 5260209998 Nr KRS 0000009857 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy:

59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł.

  1. Aviva dla uczniów i przedszkolaków
  2. Postanowienia dodatkowe
  3. Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu NNW

 

Postanowienia dodatkowe do oferty dla placówek oświatowych na rok 2018/2019 "Aviva dla uczniów i przedszkolaków" Podstawa prawna Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „GRONO NR 3/12”

1.Definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu przez maksymalnie 30 dni. 30 dni pobytu liczone jest jako maksymalna liczba dni do wykorzystania w roku polisowym. Pobyt w szpitalu musi trwać min. 24 godziny.

2. Zapis KLAUZULI X POBYT W SZPITALU w punkcie 1 otrzymuje brzmienie: Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku przebywał w szpitalu minimum 24 godziny, Aviva zobowiązana jest do zapłaty świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Zapis KLAUZULI X POBYT W SZPITALU pkt.2 Wysokość dziennego świadczenia podana jest w ofercie zgodnie z wybranym wariantem.

3. W przypadku ryzyka „Koszty odbudowy stomatologicznej - w opcji bez szpitala, nie będzie stosowany zapis pkt.2 Klauzuli XVIII OWU GRONO 3/12. Wypłata z tytułu kosztów odbudowy stomatologicznej ograniczona jest do jednej opcji (szpital lub bez pobytu w szpitalu).

4. Odmiennie od postanowień OWU GRONO 3/12 (§ 15 pkt.13) ochroną objęte jest również wyczynowe uprawianie sportów.

5. Do § 15 pkt.14 OWU GRONO 3/12 nie stosuje się zapisu „walki wręcz”.

6. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądleniaprzez owady lub pogryzienia przez psa. Podstawą do wypłaty świadczenia z tego tytułu jest pobyt wszpitalu (w następstwie pogryzienia przez psa bądź ukąszenia lub użądlenia przez owady) trwający min.24 h.

7. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o śmierć rodzica/opiekuna prawnego w następstwie

nieszczęśliwego wypadku. 

 

Copyright © Topnet 2014