Dokumenty - zgłoszenie dziecka na wakacje

 

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM DZIECKA NA OKRES WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA.

 

OGŁOSZENIE WAKACJE 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W OKRESIE WAKACYJNYM 2019/2020

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020  dyrektora

                                                                                                                                    Przedszkola Publicznego nr 11  Brzegu w sprawie:

                                                                                        wprowadzenia ANEKSU NR 1 do „Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego

                                                                                                                               obowiązującej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu”.

 

 

1.  W § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 3m² na dziecko i każdego opiekuna tj. oddział liczy do 16 dzieci

2  .W § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 i nr 2), należy złożyć w przedszkolu, w wersji papierowej osobiście lub do skrzynki podawczej, najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany tydzień do godziny 13.00. Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w przedszkolu, aż do momentu potwierdzenia przez przedszkole miejsca dla dziecka. Zgłoszenie niekompletne pozostaje bez rozpatrzenia.

3   W §7 ust.2pkt.b)  otrzymuje brzmienie:

b) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 16. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W związku z powyższym, w zależności od powierzchni sali zajęć danej grupy, może w niej przebywać w tym samym czasie maksymalnie od 10 do 20 dzieci oraz maksymalnie 2 osoby dorosłe (pracownicy przedszkola).

c) rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w wersji papierowej, osobiście lub do skrzynki podawczej OŚWIADCZENIE i DEKLARACJĘ opieki nad dzieckiem na dany tydzień (załącznik nr 1 i nr 2).Szczegółowe regulacje dotyczące terminów na złożenie oraz zmianę DEKLARACJI zostały wskazane w § 5 niniejszej procedury w punktach 4, 5, 6.

 08.06.2020 Alina Makowska

 ( data i podpis dyrektora)

Copyright © Topnet 2014