OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA

6 października na konferencji prasowej, minister zdrowia dr Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. To m.in. bezwzględny nakaz noszenia maseczek w określonych miejscach. 
Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawili propozycje rozwiązań umożliwiających lepszą egzekucję obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii.

Podczas wtorkowej konferencji szef resortu zdrowia podkreślił, że ministerstwo od początku trwania pandemii przekonuje, jak ważne jest przestrzeganie obostrzeń oraz norm sanitarno-epidemicznych.  

"Staramy się przekonywać o tym, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są systematycznie wprowadzane  – wskazał Adam Niedzielski. Podkreślił, że w obecnej sytuacji epidemicznej noszenie maseczki traktuje jako jedną z norm współżycia społecznego. 

Minister zaznaczył, że wiele osób nie stosuje się do obostrzeń. Dlatego resort zdrowia z Komendą Główną Policji opracowali rozwiązania umożliwiające lepszą egzekucję obowiązujących restrykcji.  

"Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego związanego z przestrzeganiem DDM: dezynfekcji, dystansu i maseczek" – powiedział minister Adam Niedzielski.  Z obowiązku zakrywania ust i nosa będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale i w żółtej. 

www.gov.pl

 

fotokalendarze

FOTO2 PAŹDZIERNIKA (tj.piątek) BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA DO KALENDARZY ORAZ W PRZYPADKU DZIECI 6-LETNICH- ZDJĘCIA DO TABLA PAMIĄTKOWEGO NA ZAKOŃCZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. 

UBIÓR DZIECI -DOWOLNY , UROCZYSTY .

UBIÓR DZIECI 6-LETNICH - GALOWY ( ZE WZGLĘDU NA ZDJĘCIA DO TABLA)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 – 900

 • Odbieranie przyprowadzanych dzieci od rodziców przez personel techniczny, zgodnie z procedurami obowiązującymi w okresie pandemii (pomiar temperatury, przebranie dziecka w szatni, odprowadzenie do sal na piętrach).
 • Swobodne zabawy (indywidualne, w zespołach). Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy stolikowe, logopedyczne, muzyczne. Ćwiczenia poranne. Zajęcia dodatkowe – religia.

900 – 1400 realizacja podstawy programowej

 • Przygotowanie do śniadania ( zgodnie z procedurami GIS).
 • Śniadanie
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne zgodne z procedurą GIS.
 • Zintegrowana działalność edukacyjna. Zabawy i zajęcia edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową i wybrane treści programowe.
 • Język angielski.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna według wewnętrznego harmonogramu:
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne zgodne z procedurą GIS przed wyjściem na podwórko.
 • Zabawy na świeżym powietrzu, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem, w wydzielonych boksach, według wytycznych GIS.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne po powrocie z podwórka przed zupą.
 • Zupa – I danie:
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.
 • Leżakowanie w grupach młodszych (dzieci 3 – 4 letnie)< wprowadzanie elementów bajkoterapii i muzykoterapii. Zachowanie procedur obowiązujących w okresie pandemii.

Zabawy na świeżym powietrzu grupy starsze (dzieci 5 – 6 letnie) zgodnie z wewnętrznym harmonogramem.

 • Czynności higieniczno – sanitarne przed obiadem.
 • II danie
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku.

1400 – 16 30

Zabawy utrwalające wprowadzone treści dydaktyczne. Praca stymulująca rozwój dziecka. Zabawy dowolne według indywidualnych upodobań.

Rozchodzenie się dzieci (odprowadzanie dzieci do szatni przez personel techniczny, ubieranie i przekazanie rodzicom).

Przy sprzyjającej pogodzie grupy starsze rozchodzą się z ogródka przedszkolnego.

           W ciągu dnia odbywa się monitorowanie:

 • wietrzenie sal,
 • dezynfekcja powierzchni użytkowych, leżaków (po leżakowaniu), wybranych zabawek,
 • podwórka, zgodnie z wymogami i procedurami opracowanymi na okres pandemii.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Temat kompleksowy do realizacji:

„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

„Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w świecie realnym i wirtualnym”

 

Cele:

-kształtowanie nawyków dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej zgodnych z wytycznymi GIS, wpajanie zasad właściwego odżywiania, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

-wprowadzenie dzieci w przestrzeń wirtualną, rozwijanie kompetencji informatycznych

-uwrażliwianie dzieci na zagrożenia wychowawczo- zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera

Działania:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie:

-zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji.

-przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego w korelacji ze Strażą Pożarną

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów ich unikania:

- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, informatykiem

-realizowanie programu „Drogowe ABC” pod patronatem PCK

 • Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i przyzwyczajeń zdrowotnych:

- systematyczne uczenie oraz praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych- nauka mycia rąk wg. wytycznych GIS

-organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką- wzbogacanie wiedzy o zdrowiu

-realizowanie programów prozdrowotnych : „Super wiewiórka”, „Czyste powietrze”

 • Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem:

-organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz zajęć kulinarnych

-prezentacja multimedialna „Piramida zdrowia”

-konkurs plastyczny „Ulubiony owoc”

 • Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie psychiczne :

- stworzenie kodeksów grupowych i przestrzeganie zawartych w nich reguł:

-wprowadzanie systemów motywacyjnych

-prezentacja multimedialna zapoznającą dzieci z ich prawami wynikającymi z konwencji Praw Dziecka szczególnie z prawem do ochrony przed przemocą i agresją

-organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzanie elementów bajkoterapii, muzykoterapii

 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu:

-organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych w połączeniu z grami terenowymi i zabawami ruchowymi

- systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych i ruchowych

-rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku

-stworzenie „Ścieżki sensorycznej” w ogrodzie przedszkolnym

- udział w Igrzyskach Przedszkolaków

     7.  Wprowadzanie dzieci w przestrzeń wirtualną:

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem-warsztaty  komputerowe dla dzieci;

- nabywanie umiejętności  wspomagających rozwój procesów myślowych- nauka kodowania dla grup starszych;

-wykorzystanie komputera do nauki i zabawy w celu zdobywania nowych wiadomości i umiejętności- zabawy z tablicą multimedialną;

         - nagranie teledysków z życia grup przedszkolnych

         - wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera:

         - „Bądź bezpieczny w sieci”- spotkanie z policją i informatykiem

Inne zadania:

 • Kontynuacja programu „Wiem, co jem” oraz innowacji pedagogicznej „Mali Badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej”
 • Realizacja projektu „Klub małego i dużego podróżnika”
 • Motywowanie do nauki języków obcych- kontynuowanie projektu „Angielski w świecie przedszkolaka”, czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach z elementami języka angielskiego
 • Uzupełnienie bazy przyborów i sprzętów do zajęć gimnastycznych
 • Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka- udział w cyklicznych akcjach PCK
 • Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka, Dnia Dziecka
 • Organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym /Święto Niepodległości/, rodzinnym /Pasowanie na Przedszkolaka, Przedstawienia wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty/
 • Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym /Miejska Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Pożarna/
 • Udział przedszkolaków w teatrzykach, warsztatach, prelekcjach
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w grantach, kursach, warsztatach, WDN
 • Publikowanie na stronie internetowej przedszkola i w prasie lokalnej najważniejszych wydarzeń z życia grup przedszkolnych, uaktualnianie informacji dla Rodziców

Realizacja działań edukacyjnych, wychowawczych zaplanowanych dla  całej społeczności przedszkola lub wymagające współpracy ze środowiskiem lokalnym jest uzależniona od aktualnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.

        

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNYCH w roku szk. 2020/2021

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNYCH

w roku szk. 2020/2021

Lp.

Wydarzenie    

termin

Osoby odpowiedzialne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

14.

15.

Dzień Przedszkolaka

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Pasowanie na Przedszkolaka

Święto Niepodległości

Konkurs plastyczny „Ulubiony owoc”

Spotkanie z Mikołajem

Przedstawienia Wigilijne w grupach

Bal Karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Przegląd Małych Form Scenicznych

Próbny alarm pożarowy

Dzień Mamy i Taty

Wycieczka doZOO

Wycieczka do wioski indiańskiej

Dzień Dziecka

Pożegnanie  przedszkola

20 wrzesień

14 październik

październik- listopad

listopad

listopad

grudzień

grudzień

styczeń

styczeń/luty

marzec

kwiecień/maj

maj

 

maj/czerwiec

czerwiec

czerwiec

Dyrekcja, nauczyciele

K. Bąk, J. Gnatowicz

Dyrekcja, L. Żygadło, I. Jankowska, I. Górak

B. Czerwińska, R. Wantuch

I. Jankowska

B. Czerwińska, R. Wantuch

Nauczycielki

Dyrekcja

Nauczycielki grup

M. Moranowicz, I. Górak

Dyrekcja, nauczycielki

Nauczycielki

 

Dyrekcja, nauczycielki

B. Jurek, L. Żygadło

Dyrekcja, nauczycielki gr. V, VI

Copyright © Topnet 2014