PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Temat kompleksowy do realizacji:

„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

„Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w świecie realnym i wirtualnym”

 

Cele:

-kształtowanie nawyków dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej zgodnych z wytycznymi GIS, wpajanie zasad właściwego odżywiania, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

-wprowadzenie dzieci w przestrzeń wirtualną, rozwijanie kompetencji informatycznych

-uwrażliwianie dzieci na zagrożenia wychowawczo- zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera

Działania:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie:

-zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji.

-przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego w korelacji ze Strażą Pożarną

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów ich unikania:

- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, informatykiem

-realizowanie programu „Drogowe ABC” pod patronatem PCK

 • Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i przyzwyczajeń zdrowotnych:

- systematyczne uczenie oraz praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych- nauka mycia rąk wg. wytycznych GIS

-organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką- wzbogacanie wiedzy o zdrowiu

-realizowanie programów prozdrowotnych : „Super wiewiórka”, „Czyste powietrze”

 • Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem:

-organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz zajęć kulinarnych

-prezentacja multimedialna „Piramida zdrowia”

-konkurs plastyczny „Ulubiony owoc”

 • Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie psychiczne :

- stworzenie kodeksów grupowych i przestrzeganie zawartych w nich reguł:

-wprowadzanie systemów motywacyjnych

-prezentacja multimedialna zapoznającą dzieci z ich prawami wynikającymi z konwencji Praw Dziecka szczególnie z prawem do ochrony przed przemocą i agresją

-organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzanie elementów bajkoterapii, muzykoterapii

 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu:

-organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych w połączeniu z grami terenowymi i zabawami ruchowymi

- systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych i ruchowych

-rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku

-stworzenie „Ścieżki sensorycznej” w ogrodzie przedszkolnym

- udział w Igrzyskach Przedszkolaków

     7.  Wprowadzanie dzieci w przestrzeń wirtualną:

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem-warsztaty  komputerowe dla dzieci;

- nabywanie umiejętności  wspomagających rozwój procesów myślowych- nauka kodowania dla grup starszych;

-wykorzystanie komputera do nauki i zabawy w celu zdobywania nowych wiadomości i umiejętności- zabawy z tablicą multimedialną;

         - nagranie teledysków z życia grup przedszkolnych

         - wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera:

         - „Bądź bezpieczny w sieci”- spotkanie z policją i informatykiem

Inne zadania:

 • Kontynuacja programu „Wiem, co jem” oraz innowacji pedagogicznej „Mali Badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej”
 • Realizacja projektu „Klub małego i dużego podróżnika”
 • Motywowanie do nauki języków obcych- kontynuowanie projektu „Angielski w świecie przedszkolaka”, czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach z elementami języka angielskiego
 • Uzupełnienie bazy przyborów i sprzętów do zajęć gimnastycznych
 • Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka- udział w cyklicznych akcjach PCK
 • Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka, Dnia Dziecka
 • Organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym /Święto Niepodległości/, rodzinnym /Pasowanie na Przedszkolaka, Przedstawienia wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty/
 • Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym /Miejska Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Pożarna/
 • Udział przedszkolaków w teatrzykach, warsztatach, prelekcjach
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w grantach, kursach, warsztatach, WDN
 • Publikowanie na stronie internetowej przedszkola i w prasie lokalnej najważniejszych wydarzeń z życia grup przedszkolnych, uaktualnianie informacji dla Rodziców

Realizacja działań edukacyjnych, wychowawczych zaplanowanych dla  całej społeczności przedszkola lub wymagające współpracy ze środowiskiem lokalnym jest uzależniona od aktualnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.

        

Copyright © Topnet 2014